تعبیر خواب کامل سبزه زار

تعبیر خواب کامل سبزه زار

تعبیر خواب سبزه زار

سبزه زار، به خوشبختی و شادمانی نعمت تعبیر می شود. اگر کسی سبزه زاری در خواب دید که از ملک خودش بود، چنانچه سبزه زار از گیاهان تر و تازه و شاداب انباشته بود، خیر و برکت و نعمات فراوان به او می رسد و اگر دید میان سبزه ها نشسته، در دین و ایمان محکم و خوشبخت و با اراده است. اگر در سبزه زارش میوه تاره روییده بود، منفعتی تازه به او می رسد.

سبزه در خواب تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: سبزه درخواب بر چهاروجه بود. اول: راه اسلام. دوم: دين. سوم: اعتقاد پاك. چهارم: ورع وپارسائي و پرهيزگاري. منوچهر مطيعي تهراني گويد:

تعبیر دیدن سبزه زار در خواب

سبزه در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت، دلیل است بر ستر و پاکدینی او. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: سبزه در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن.

تعبیر خواب چمن و چمنزار | ستاره

دیدن چمنزار سبز و دور از آفت، نشانه خوشبختی و شادمانی است. اگر خواب ببینید مارها روی چمنزاری می‌خزند، نشانه آن است که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس می‌سازد.

تعبیر خواب کامل سبزه زار - دکتر الهام عظیمی

تعبیر خواب دیدن سبزه زار

تعبیر خواب سبزه, سبزه در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن. دیدن سبزه ، دلیل بر سلامتی بود. اگر بیند در میان سبزه زار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و سبزه زار را هر

تعبیر خواب منظره زیبا دیدن باغ و دشت چه مفهومی دارد؟ | ستاره

آنچه در این مطلب خواهید خواند عدم نمایش تعبیر خواب منظره زیبا تعبیر خواب سبزه زار تعبیر خواب تپه سرسبز تعبیر خواب دیدن باغ تعبیر خواب قدم زدن در باغ تعبیر خواب چمنزار تعبیر دیدن نهر جاری در خواب ستاره | سرویس سرگرمی بسیاری از ما ممکن است در رویاهایمان شاهد مناظر زیبایی به مانند باغ و بوستان و یا دشت‌هایی سرسبز باشیم.

تعبیر خواب سبزه | سبزه در خواب دیدن چه تعبیری دارد؟

چنانچه بر همین سبزه زار به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند. تعبیر خواب سبزه حضرت امام جعفر صادق (ع) سبزه درخواب بر چهاروجه بود: اول: راه اسلام دوم: دين سوم: اعتقاد پاك چهارم: ورع و پرهيزكاري تعبیر خواب سبزه حضرت دانیال (ع) تعبیر خواب سبزه، دین اسلام است. تعبیر خواب سبزه محمدبن سيرين

تعبیر خواب سبزه تــــــــوپ تـــــــــاپ

اگر کسی در خواب ببیند در یک سبزه زار است نشان دهنده آن است که حال و احوال و عاقبت امور او خوب و نیکو است. هرچه سبزه زار را سبزتر و بهتر ببیند بیانگر درستی دین او و پرهیزکاری او خواهد بود. اگر در خواب سبزه زار را زرد و پژمرده ببیند تعبیر آن بر خلاف این معنا خواهد بود.

تعبیر خواب سبزه🌒 تعبیر خواب سبزه زار/ تعبیر خواب سبزه از دیدگاه ابن

کار خیری انجام می دهیم که بدفرجام است. اگر سبزه را بر زمین دیدیم یا به زبان دیگر زمینی دیدیم پوشیده از سبزه و احساس کردیم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آینده ای خوب خواهیم داشت. همین طور است اگر سبزه زاری ببینید که گیاهان سبز و شناخته شده داشته باشد. اگر چه احساس کنید ملک متعلق به شما نیست، علف خشکیده غم و اندوه است.

تعبیر خواب کامل سبزه زار - دکتر الهام عظیمی

تعبیر خواب سبزیجات : 28 نشانه و تعبیر سبزیجات در خواب

28 0 زمان مطالعه: 5 دقیقه خواب سبزیجات دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن سبزیجات در خواب را در دلگرم بخوانید . خواب سبزیجات دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب سبزیجات، تعبیر خواب کاشت سبزیجات ، تعبیر خواب خوردن سبزی تازه ، تعبیر خواب سبزی خراب شده و

تعبیر خواب سبزه تعبیر خواب آکاایران

اگر دید سبزه زار ملک دیگران است، دلیل که او را صحبت با کسانی افتد که پارسا و با ورع باشند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که صحبت او با ناکس افتد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: سبزه در خواب بر چهاروجه بود. اول: راه اسلام. دوم: دین. سوم: اعتقاد پاک. چهارم: ورع و پرهیزکاری. منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران برچسب :

سبزه بیتوته

اگر ديد سبزه زار ملك ديگران است، دليل كه او را صحبت با كساني افتد كه پارسا و با ورع باشند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه صحبت او با ناكس افتد. خوردن سبزه به خواب به وقت خود، دليل بر زهد و ورع كند

تعبیر خواب سبزه گندم چیست؟ سبزه کاشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

چنانچه بر همین سبزه زار به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند. تعبیر خواب چمن سبز چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تالم و اندوه و بیماری است. همچنین بخوانید: تعبیر خواب سبزی

تعبير خواب چمن سبز تعبیرستان

دیدن هر گونه چمن و چمنزار سبز، سبزه زار، دشت سرسبز و در خواب که همگی به رنگ سبز هستند بیانگر رونق، خیر و برکت برای بیننده خواب است.. تعبیر خواب چمن.چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که زندگی ما گستردگی دارد .

تعبیر خواب کامل سبزه زار - دکتر الهام عظیمی

تعبیر خواب قدم زدن در پارک دیدن قدم زدن در پارک و سبزه زار در خواب

در این بخش از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعاگو 2agoo تعبیر خواب قدم زدن در پارک دیدن قدم زدن در پارک و سبزه زار در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم .

تعبیر خواب دشت سرسبز

تعبیر خواب دشت ۱ـ اگر دختری خواب ببیند از دشتی سرسبز می گذرد ، نشانه آن است که در زندگی موقعیتی مناسب به چنگ می آورد .. اما اگر خواب ببیند از دستی خشک و لم یزرع می گذرد ، نشانه آن است که با تنهایی و ناراحتی زندگی خواهد کرد .

تعبیر خواب دیدن گندم زار

تعبیر خواب دیدن گندم زار. دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند. هنگام کل مردم می روند برای خاموش کردن اتشی که در زمین ای

لیست تعبیر خواب کامل ابن سیرین به صورت رایگان تعبیرک

فهرست مطالب. تعبیر خواب های ابن سیرین یکی از بهترین و دقیق ترین تعبیر هایی است که وجود دارد و شما برای اینکه از تعبیر خواب خود بر اساس گفته های ابن سیرین مطلع شوید می توانید در بخش جستجو پایین

تعبیر خواب کامل امام جعفر صادق | تعبیر خواب واقعی و دقیق

تعبیر خواب امام جعفر صادق. کتاب تعبیر خواب امام جعفر صادق یکی از ارزشمندترین منابع تعبیر خواب است که نسخه های فارسی زیادی از آن به چاپ رسیده است. در این بخش از تعبیر خواب آلامتو شما می توانید

تعبیر خواب کامل سبزه زار - دکتر الهام عظیمی

تعبیر خواب سبزه و گل

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سبزه ‌زار، بزرگی و عظمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ اگر ببینی در سبزه ‌زارِ خرمی هستی که گل ‌هایی در آن روئیده (در بیداری نیز فصل آن گل ‌ها باشد) و در آن آب‌های روان وجود

کاملترین مرجع تعبیر خواب دیدن گل در خواب از دیدگاه معبران بزرگ

تعبیر خواب گل در خواب نمادی از زودگذری زیبایی یا جوانی است. شکفتن گل نمایانگر رسیدگی و بلوغ غنچه درون آن است. پس این تصویر نشان دهنده جا افتادگی فرد برای قدم گذاشتن در زندگی، عشق، زایش و گذشتن

تعبیر خواب برف : ۵۲ نشانه و تعبیر دیدن برف در خواب

48- تعبیر برف گل آلود در خواب نشان دهنده گناهکار بودن و آلوده بودن ذهن و مغز است. 49- اگر خواب دیدید که از آسمان برف کثیف آمد تعبیرش این است که با یکی از اقوامتان بحث و جدل خواهید کرد. آنلی بیتون می

تعبیر دیدن سبزه در خواب تعبیر خواب معتبر

جابر مغربی می‌گوید: اگر فصل سبزه باشد و در خواب ببینی که سبزه می‌خوری، تعبیرش زهد و پرهیزکاری می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زمینی داری که. تعبیر خواب سبزه زار، سبزه زار با گیاهان

تعبیر خواب | تعبیر خواب کامل و دقیق به صورت آنلاین | ستاره

تعبیر خواب چیست؟ تفسیر و تعبیر خواب کامل و دقیق چیست؟ تعبیر خواب من چیه؟ تعبیر خواب میخوام؟ پاسخگویی سریع تعبیر خواب چگونه انجام می‌شود؟ برای دریافت پاسخ سوالات به مجموعه تعبیر خواب آنلاین ستاره رجوع نمایید.

تعبیر خواب کامل سبزه زار - دکتر الهام عظیمی

تعبیر خواب کامل تعبیر خواب از زبان ابن سیرین ، حضرت یوسف و روانشناسان

تعبیر خواب از آن دسته موضوعاتی است که برای همه ما جذابیت دارد. گاهی خوابی می‌بینیم که برای مدت‌ها ذهن ما را درگیر خود می‌کند. این درگیری ذهنی باعث می‌شود به دنبال راهی برای تعبیر خوابتان

تعبیر خواب سبزه

سوم: اعتقاد پاك. چهارم: ورع و پرهيزكاري. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني. سبزه در خواب هاي ما فرج و شادماني و خرمي و خوشي است و چنانچه ببينيم سبزه را از زمين مي کنيم و مي خوريم و آن سبزه 

تعبير خواب کوچه باغ تعبیر خواب معتبر

تعبیر دیدن باغ کوچه | تعبیر خواب پرشین فال جامع ترین تعبیر خواب آنلاین بیش از ۳۵۰۰ کلمه و ۱۵ معبر. با تعبیر خواب منظره زیبا، تعبیر خواب سبزه زار، تعبیر خواب دیدن باغ ، تعبیر خواب نهر های جاری و

تعبیر خواب چمن و چمن زار روژال

تعبیر خواب سبزه زار (چمن زار) لوک اویتنهاو : دیدن سبزه زار خشکیده در خواب، نشانه ناراحتی و اندوه است . مشاهده چمنزار سالم و سبز به معنای سامان و خوشبختی است .

تعبير خواب باغ و خانه تعبیر خواب معتبر

دیدن باغ به خواب زن بود را در آکاایران ببینید.تعبیر خواب باغ دیدن اگر بیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد، دلیل که به قدر آن وی را منفعت رسد.. پس از مطالعۀ مطالب زیر اگر تعبیرخواب خودت را متوجه نشدی از من بپرس!

تعبیر روییدن گیاه در بدن

اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. تعبیر خواب گیاه ، تعبیر دیدن. محمد بن سیرین گوید : دیدن گیاه تازه به خواب، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر بیند در میان گیاه زار 

تعبیر و تحلیل خواب چمنزار دشت و سبزه زار ملکوت786

تعبیر و تحلیل خواب چمنزار دشت و سبزه زار. محمدبن سیرین گوید: دیدن سبزه و چمن، دلیل بر سلامتی بود. اگر بیند در میان چمنزار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و چمنزار را

تعبیر خواب سبزه | معنی دیدن سبزه در خواب | تفسیر خواب سبزه از نظر معبرین

اگر بیند در میان سبزه زار است ، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و سبزه زار را هر چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست ، دلیل کند بر پاکی دین و ورع او .

تعبیر خواب گره زدن سبزه

تعبیر خواب; رفع مشکلات با گره زدن به سبزه نشان دهنده آن است که مردم اعتقاد داشتند که خداوند زمین و آنچه که در کائنات است را آفریده و اگر گره‌ای در. محمد بن سیرین گوید : اگر بیند به ریسمان گره

تعبیر خواب کامل ابن سیرین | تعبیر خواب دقیق بر اساس حروف الفبا

تعبیر خواب ابن سيرين. ابوبکر محمد بن سیرین (۳۳ ق. در بصره ۹ شوال ۱۱۰ ق. بصره) از نامدارترین خواب‌گزاران مسلمان در سده‌های میانه بود. محمد بن سیرین بصری یکی از مشاهیر اهل علم و ادب می‌باشد

تعبیر خواب گندم سبز و زرد و طلایی، کاشت و برداشت و مزرعه گندم، گندم

تعبیر خواب خوردن گندم: اگر ببینی خوشه‌های گندم را می‌خوری، تعبیرش قحطی می‌باشد. تعبیر خواب گندم سبز یا جوانه زده: ندانم کاری انجام کارها بر اساس بی فکری و قضاوت و یا تصمیم عجولانه است. گندم

تعبیر خواب آنلاین با پاسخگویی سریع | Tabire khab

تعبیر خواب آنلاین، کامل و بازنویسی شده از امام صادق،این سیرین و معبرهای ایرانی و خارجی همراه با پاسخگویی کاربر گرامی، بخش دیدگاه تعبیر خواب روزهای دوشنبه، پنج شنبه و جمعه کلا بسته است.

چرا از یک گوسفند خواب؟ oneiromancy

برای دریافت پاسخ کامل تر، برای اطلاعات، بهتر است به نوبه خود به چند کتاب رویای محبوب. تعبیر خواب مدرن . با توجه به این کتاب رویا، به رویای چرای گوسفندان در سبزه زار  نشانه ای از شادی، رفاه

غزل شماره ۱۳ حافظ: می‌دمد صبح و کله بست سحاب | ستاره

متن غزل شماره ۱۳ حافظ. می‌دمد صبح و کله بست سحاب. الصبوح الصبوح یا اصحاب. می‌چکد ژاله بر رخ لاله. المدام المدام یا احباب. می‌وزد از چمن نسیم بهشت. هان بنوشید دم به دم می ناب. تخت زمرد زده است گل

تعبیر خواب گوسفندان امام صادق

البته در مورد تعبیر خواب بره امام صادق می فرمایند که دیدن خواب بره بر چهاره اما تعبیر خواب گوسفندان مرده به معنای از دست دادن فرزندان است و حتی. گله‌ای از گوسفندان یا گوسفندی در محیطی روستایی

تعبیر خواب دویدن در سبزه زار

مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خواب یده اید ببینید باران می بارد.. باغ و سبزه زار در خواب بیند در عالم شهرت یابد .

تعبیر خواب سبزه ی عید | ویکی پاوه

تعبیر خواب سبزه عید. محمدبن سیرین گوید: سبزه در خواب دین باشد. خاصه در وقت آن. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت. دلیل است بر ستر و پاکدینی او. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می

تعبیر خواب سبزه ویکی ویو

تعبیر خواب سبزه🌒 تعبیر خواب سبزه زار/ تعبیر خواب سبزه از دیدگاه ابن سیرین ارسال شده در ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر دیدن سبزه در خواب چیست؟

تعبیر خواب کامل;  سبزه در خواب هاي ما فرج و شادماني و خرمي و خوشي يا به زبان ديگر زميني ديديم پوشيده از سبزه و احساس کرديم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آينده اي خوب خواهيم داشت.

تعبير خواب جنگل سرسبز تعبیر خواب معتبر

جنگل به تعبیر ابن سیرین | تعبیر خواب پرشین فال جامع ترین تعبیر خواب آنلاین لوک اویتنهاو می گوید : جنگل انبوه و تاریک : غم سرسبز و خنک : زندگی طولانی. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر سبزه‌زار، زن می

تعبير خواب خراب شدن شهر تعبیر خواب معتبر

تعبیر خواب ویرانی و خراب شدن میتواند تعبیری داشته باشد که نشان میدهد معبرین جدید دیدن خانه در حال فروپاشی را بیانگر بحرانی استرس زا و . تعبیر خواب ویران شدن، خراب شدن، خراب شدن خانه، آباد کردن ویرانی، ویران کردن مسجد

تعبیر خواب سبزه | دیس میس

خانه تعبیر خواب تعبیر خواب  ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص. ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی تعبیر خواب سبزه 

تعبیر خواب روانشناسی لیست کامل پاموه

لیست تعبیر خواب آنلاین. زیگموند فروید در مورد تعبیر خواب می گوید‌:خواب هایی که می بینیم بیانگر درگیری های ذهنی ، مشکلات ، خواسته ها ، عقده های سرکوب شده و ترس های ماست . کارل گوستاو یونگ در این

تعبیر دیدن قرآن در خواب | توپ تاپ تــــــــوپ تـــــــــاپ

امام صادق (ع) می فرمایند : گشودن کتاب قرآن و نگریستن درآن و یا تلاوت آن در خواب تعبیرش آموختن حکمت و علم است . برخی معبران عقیده دارند دیدن ختم قرآن در خواب نشانه نزدیک شدن اجل است و از دنیا می

تعبیر خواب آب دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟ | ستاره

تعبیر خواب آب بیشتر اشاره به چگونگی روابط بیننده رویا با احساساتش دارد. دیدن آب در خواب نمایانگر عواطفی است که می‌توانند به هر سو که بخواهند بروند. با تعبیر خواب آب روان، زلال، گل آلود و با ادامه مطلب همراه باشید.

تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست

تعبیر دیدن باغ سرسبز و پر از درخت، نشانه مقاومت ، قدرت و پیروزی و بارداری است. حضرت دانیال گوید : تعبیر خواب باغ سبز و خرم نشانه زنی توانگر و ثروتمند است و اگر در خواب از آن باغ میوه خورد نشانه

متن درباره فصل بهار | 120 شعر و متن در مورد فصل بهار عاشقانه و زیبا

شعر عاشقانه در مورد بهار. به نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت. درخت سبز عَلَم گشت و خاک مُعْلَم گشت. نسیم نیم‌شبان جبرئیل گشت مگر. که بیخ و شاخ درختان خشک مریم گشت. ——- ——-. دل بی‌تو درون سینه

تعبیر خواب هزارپا لیست کامل 119 معنی جدید هزار پا در خواب

تعبیر خواب هزارپا لیست کامل 119 معنی جدید هزار پا در خواب معمولا از دیدن خواب هزارپا حس خوبی نداریم .این خواب حسی شبیه به ترس ، وحشت ، اضطراب و چندش ایجاد می کند.

تعبیر خواب مرده تعبیر خواب آکاایران

تعبیر خواب مرده مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب 

تعبیر کامل خواب مدفوع : 44 تعبیر و تفسیر دیدن خواب مدفوع

دیدن مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود . 7. تعبیر دیدن مدفوع در خواب ، مال حرام است. 8. تعبیر خواب مدفوع پـول و گرایش به پوچ گرایی است. 9. دیدن خواب مدفوع

تعبیر خواب گندم زار

خواب دیدم در جایی به همراه حود گوسفندانی داریم من و پدرم هستیم در آن هنگام کل مردم می روند برای خاموش کردن اتشی که در زمین ای کشاوری و گندم زار افتاده .. والپیپر گندم زار, تعبیر برداشت گندم, تعبیر خاب گندم دادن به کسی

تعبیر خواب سبزه گندم

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تخم کاشتن در خواب بر چهار وجه است. اول: جاه و بزرگی. دوم: فساد. تعبیر خواب نخود معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته

تعبیر خواب حضرت یوسف 🌒 ابن سیرین، امام جعفر صادق (ع) و دانیال نبی

بزودی جامع ترین فهرست تعبیر خواب به نقل از حضرت یوسف، امام جعفر صادق، ابن سیرین، دانیال نبی و معبران غربی در ادامه این مقاله قرار خواهد گرفت. در ادامه با وب سایت ویکی ویو همراه باشید.

تعبیر خواب:سبزه Pichak

آ. محمدبن سيرين گويد: سبزه در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه زميني داشت و در آن سبزه بسيار داشت، دليل است بر ستر و پاكديني او. اگر بيند كه در آن زمين نباتهاي مجهول بود، كه آن را نشناخت

معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار از سعدی | ستاره

باد بهاری وزید از طرف مرغزار. باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار. معنی: باد بهاری از سمت سبزه زار (چمنزار) شروع به وزیدن کرد تا جایی که باعث شد دوباره آواز هر پرنده ی کوچک و ناتوان هم از شوق به

متن تولدم مبارک | متن تبریک تولد خودم ، تولدمه جدید و سنگین

ز سبزه زار و دشت و ز کوه، کویر یا که بیابان همان تفاوت است از گذار زندگیهامان =====₪♦₪ ₪♦₪===== می نشینم لبِ رود ریسمانی، می گذارم در آب تا بگیرم شاید عمرِ بگذشته ی خویش لیک می دانم من

تعبیر خواب راه رفتن در گندم زار

گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر در خواب. تعبیر خواب گندم سبز و زرد و طلایی، کاشت و برداشت و مزرعه گندم، گندم. تعبیر خواب گندم دادن به مرغ و خروس و جوجه: به نشانه ی اینکه زن و مرد و یا دختر و پسر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید